รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 เม.ย. 2564 08:57:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ APEX ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. 64 - 28 พ.ค. 64 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (APEX)
ปลดเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : วันที่ 29 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 28 พ.ค. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : 31 พ.ค. 2564
เหตุผล                       :
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว
หมายเหตุ                      :
กำหนดให้หลักทรัพย์ APEX มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) 
ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย และกำหนดให้ราคาซื้อขายของ APEX-W1 มีราคา Ceiling & Floor
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของห
ลักทรัพย์อ้างอิงคูณด้วย อัตราแปลงสภาพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564
ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 29 เมษายน 2564 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ APEX
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor)
นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ APEX แล้ว
ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ APEX และ APEX-W1
จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ
______________________________________________________________________

การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NC
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (APEX)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NC
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : วันที่ 29 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 28 พ.ค. 2564
วันที่ปลดเครื่องหมาย NC                : 31 พ.ค. 2564
เหตุผล                       :
เพื่อเปิดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
______________________________________________________________________

ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (APEX)
หมายเหตุ                      :
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษาข้อมูลของ APEX 
โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ
ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด
และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ล่าสุดที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
______________________________________________________________________