รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 เม.ย. 2564 18:37:00
หัวข้อข่าว
การใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2564
หลักทรัพย์
TCAP
แหล่งข่าว
TCAP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 23 เม.ย. 2564
หลักทรัพย์ที่แปลงสภาพ                 : หุ้นบุริมสิทธิ
วันใช้สิทธิ                      : 14 พ.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 11 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 13 พ.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)              : 0.00
อัตราการใช้สิทธิ (หุ้นบุริมสิทธิ:หุ้นสามัญ)          : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
http://investor-th.thanachart.co.th/conversion_shares.html
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ชั้น 1 อาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้