รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 เม.ย. 2564 17:09:00
หัวข้อข่าว
แบบแจ้งผลการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้ว (Form TS-6)
หลักทรัพย์
RSP
แหล่งข่าว
RSP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งผลการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้ว
บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 เมษายน 2564


  ด้วยบริษัทได้ดำเนินการลดทุนชำระแล้ว จาก 770,000,000 ล้านบาท เป็น 743,000,000 ล้านบาท 
โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท จำนวน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 27,000,000
ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

  บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ  ลายมือชื่อ   ....................................................               (นางสาวพาพิชญ์ 
วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ)  
       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้