รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 เม.ย. 2564 08:53:00
หัวข้อข่าว
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ JTS/CS-010/2564

  23 เมษายน 2564

เรื่อง  เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ตามที่บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ เลขที่ 200 หมู่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 นั้น บริษัทฯ
ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ
จะดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
บนเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.jts.co.th ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
  บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้