รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 เม.ย. 2564 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 เมษายน 2564
หลักทรัพย์
ZIGA
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 เมษายน 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1.59% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 17.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ธีรนาท งามจิตรเจริญ 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 2.62% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว เมทินี งามจิตรเจริญ 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 2.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง เล็ก ตรีมุทธาพงศ์ 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 12.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 13.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------