รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 เม.ย. 2564 13:07:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ SIMAT-W3
หลักทรัพย์
SIMAT
แหล่งข่าว
SIMAT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 21 เม.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SIMAT-W3
วันใช้สิทธิ                      : 30 เม.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 29 เม.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 26.6401
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.1261
วิธีการใช้สิทธิ                     : https://irsimat.simat.co.th/th/
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความ
จํานงการใช้สิทธิ
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทรศัพท์ 02-326-0999 ต่อ 1211 โทรสาร 02-326-1014
โดยติดต่อผู้ประสานงานนักลงทุนสัมพันธ์ คุณธรรมนูญ ก่อเกียรติว
นิช
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายทองคำ มานะศิลปพันธ์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้