รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 เม.ย. 2564 07:54:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
AEC
แหล่งข่าว
AEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
เรื่อง  ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบการเงินประจำปี 2563
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้นำส่งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 โดยผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาคเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ
ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม 45 ล้านบาท
รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้ให้ความสำคัญในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเกี่ยวกับรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่
ยวข้องกันทั้งเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวข้องกันและมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ประกอบกับมีข้อสังเกตขอรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ นั้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลสำคัญดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ดังนั้น 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 ในการนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการของบริษัทฯ
ได้ทำการติดตามรายการเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมต่างๆ ที่คงค้างอยู่อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
ได้เห็นควรให้นำหลักเกณฑ์การบริหารสภาพคล่องส่วนเกินโดยการลงทุนในตั๋วเงิน
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้อนุมัติไว้
มาใช้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด บนพื้นฐานของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
และด้วยความเข้าใจอันดีกับลูกหนี้ตั๋วเงินที่คงค้างอยู่ เพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
อีกทั้งได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการรายงานความคืบหน้าของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม
ตลอดจนคดีความที่สำคัญต่างๆ ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ
ขอชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. หมายเหตุข้อ 10.1 รายการเงินลงทุนตามราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม
1.1  บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนของ บมจ. สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค (STAR) ซึ่ง ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย 78 ล้านบาท
มีหลักประกันเป็นหุ้นสามัญของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย
มีมูลค่ายุติธรรม 32 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้เรียกหลักประกันเพิ่มเติมและไม่มีการตั้งค่าเผื่อฯ
ด้วยนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ เคยชี้แจงแผนการชำระเงินของ STAR ตามข่าวของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม
2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงดังนี้
1.1.1 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นไปตามแผนการชำระหนี้ของ STAR 
ข้างต้นหรือไม่ อย่างไร หากไม่เป็นไปตามแผนดังกล่าว
ขอให้อธิบายแนวทางดำเนินการและกรอบเวลาเพื่อให้ได้รับชำระหนี้ครบถ้วน
คำชี้แจงของบริษัทฯ
ตามที่ AEC ได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการชำระหนี้ของ STAR ตามหนังสือลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 
โดยได้เปิดเผยถึงแผนดำเนินการของ STAR ที่ได้แจ้งขอทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างหมดดังนี้
วันครบกำหนดชำระ  ยอดผ่อนชำระ (ล้านบาท)
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563  13
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563  20
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564  20
ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564  20
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  20
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564  20
ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565  19
รวม  132

ในระหว่างปี 2563 STAR ได้ทยอยชำระหนี้ตามแผนที่ได้ตกลงไว้ จน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ส่งผลให้ยอดตั๋วแลกเงินคงค้างตามหน้าตั๋วลดลงเหลือ 79 ล้านบาท ประกอบด้วยตั๋วแลกเงิน 2 ฉบับ ดังนี้

ตั๋วแลกเงิน  วันที่ออกตั๋วแลกเงิน  วันที่ครบกำหนด  มูลค่าหน้าตั๋วแลกเงิน (ล้านบาท)
ฉบับที่ 1  18/12/2563  18/03/2564  72
ฉบับที่ 2  29/12/2563  29/03/2564  7

สำหรับปี 2564 จนถึงปัจจุบัน จากการประสานงานโดยใกล้ชิดและติดตามการชำระเงิน บริษัทฯ 
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก STAR ทำให้ปัจจุบันมียอดคงเหลือ 64.3 ล้านบาท
ซึ่งเป็นไปตามแผนการชำระเงิน โดยผู้บริหารของ STAR
ได้เข้ามานำเสนอแผนธุรกิจของบริษัทและความคืบหน้าในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม
จากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ STAR จึงได้มีหนังสือขอต่ออายุตั๋วแลกเงินฉบับที่ 1 จำนวน
59 ล้านบาท ออกไปอีก 83 วัน และตั๋วแลกเงินฉบับที่ 2 จำนวน 5.3 ล้านบาทออกไปอีก 14 วัน
พร้อมกับชำระดอกเบี้ยล่วงหน้าบางส่วน และยืนยันที่จะทำการชำระเงินคืนตามแผนที่ได้ให้ไว้ ซึ่งบริษัทฯ
อยู่ระหว่างการพิจารณา

1.1.2  มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญที่วางหลักประกัน ทั้งนี้ 
กรณีมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญดังกล่าวลดลง บริษัทฯ มีนโยบายในการเรียกหลักประกันและตั้งค่าเผื่อฯ
เพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

 
คำชี้แจงของบริษัทฯ
หุ้นที่นำมาค้ำประกันตั๋วแลกเงิน เป็นหุ้น STAR SHENTON ENERGY PTY LTD. จำนวน 30,000,060 หุ้น 
ราคาหุ้นละ 0.8378 บาท คิดเป็นเงิน 25,134,050.00 บาท และหุ้น M8 SUSTAINABLE LIMITED (M8)
เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น AUSTRALIA จำนวน 23,900,000 หุ้น ซึ่ง ณ 31 มีนาคม 2564 มีราคาหุ้นละ
0.038 AUD. เป็นเงิน 908,200.00 AUD. คิดเป็นเงินไทย 21,276,855.50 บาท (23.4275 บาท/ AUD.)
ราคาตลาดปัจจุบัน รวมทั้ง 2 รายการมีมูลค่า 46,410,905.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 72 ของมูลหนี้
ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้เรียกหลักประกันเพิ่ม เนื่องจาก STAR ยังคงชำระหนี้ได้ตามแผน และหาก STAR
มีการผิดนัดชำระหนี้ ไม่เป็นไปตามแผนการชำระดังกล่าว บริษัทฯ
จักทำการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ให้ครอบคลุมยอดหนี้ที่ผิดนัดชำระดังกล่าวต่อไป

     1.2 คณะกรรมการของบริษัท เอซ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ACE : บริษัทย่อย 100%) เมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2563 มีมติให้ลงทุนในตั๋วแลกเงินกับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง รวม 35
ล้านบาท ค้ำประกัน โดยเช็คลงวันที่ล่วงหน้า จากการประมาณการรายได้ในอนาคตของบริษัทผู้ออกตั๋วแลกเงิน
กลุ่มบริษัทเชื่อว่า ACE จะได้รับชำระคืนเงินลงทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 มูลค่าลงทุนในตั๋วแลกเงินข้างต้น คิดเป็น 54%ของสินทรัพย์รวมของ ACE และ ACE
มีสินทรัพย์สุทธิติดลบ 58 ล้านบาท รวมทั้งบริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่ ACE 121 ล้านบาท
(มีผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 46 ล้านบาท คิดเป็น 38%ของเงินให้กู้ยืมกับบริษัทดังกล่าว)
ดังนั้น การลงทุนและเงินให้กู้ยืมดังกล่าวอาจกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะการเงินของบริษัทฯ และ ACE
อย่างมีนัยสำคัญตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ชี้แจงข้อมูลดังนี้
        1.2.1 รายละเอียดการลงทุนในตั๋วแลกเงินของ ACE โดยสังเขป ได้แก่ ชื่อบริษัทที่ลงทุน 
ประเภทธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย หลักประกัน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและ/หรือการถือหุ้นของบริษัทที่ออกตั๋วแลกเงินกับกลุ่มกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมทั้งสรุปข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เพื่อลงทุนในตั๋วแลกเงินดังกล่าว
และผู้อนุมัติการลงทุนดังกล่าว
คำชี้แจงของบริษัทฯ
  ชื่อบริษัท    ประเภทธุรกิจ  จำนวนเงิน (ลบ)  อัตราดอกเบี้ย(%)  กำหนดวันชำระเงิน  หลักประกัน  ความสัมพันธ์
บจ.ออลไรท์ เฮ้าส์  ผลิตและจำหน่ายสินค้า  20  7.00  7/06/2564
เช็ค  ไม่มี
บจ.เวลเนส ไลฟ์ เซ็นเตอร์  จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  15  7.25  18/06/2564
เช็ค  ไม่มี
หลักเกณฑ์การอนุมัติ วิเคราะห์สถานะการเงิน ความเสี่ยง ความสามารถในการชำระหนี้ ตามเอกสารแนบ 
และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
1.2.2 แหล่งเงินทุนที่ ACE ใช้ในการลงทุนในตั๋วแลกเงินดังกล่าว กรณีใช้แหล่งเงินจากเงินกู้ยืม 
ขอให้อธิบายรายละเอียดการกู้ยืม ได้แก่ ชื่อผู้ให้กู้ มูลค่ากู้ยืม อัตราดอกเบี้ย
กำหนดเวลาชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย หลักประกัน
คำชี้แจงของบริษัทฯ
ชื่อผู้ให้กู้  มูลค่ากู้ให้ยืม(ลบ.) ณ 31/12/2563  อัตราดอกเบี้ย(%)  กำหนดวันชำระคืน  หลักประกัน
AEC  103  6  31/12/2564  ไม่มี เนื่องจากเป็นบรษัทย่อย
AEC  15  6  22/03/2564
ไม่มี เนื่องจากเป็นบรษัทย่อย

1.2.3  เหตุผลและความจำเป็นที่ ACE 
ต้องลงทุนในตั๋วแลกเงินดังกล่าวและสอดคล้องกับนโยบายของการประกอบธุรกิจ ACE หรือไม่ อย่างไร
คำชี้แจงของบริษัทฯ
        บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในด้านการลงทุน 
โดยมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ
โดยพิจารณาผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย กำไรจากการซื้อขายและการลงทุน ทำให้บริษัทฯ
สนใจในการลงทุนตั๋วแลกเงินดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมในการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น
บริษัทฯ จึงได้ชะลอการให้กู้ยืมรายใหม่
ทำการติดตามการดำเนินธุรกิจและการชำระคืนของลูกหนี้เดิมอย่างใกล้ชิด
ซึ่งลูกหนี้บางรายได้นำเสนอแผนธุรกิจแล้ว
และบางรายอยู่ระหว่างการเตรียมแผนธุรกิจมานำเสนอต่อคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามขั้นตอน

1.2.4 นอกจากการลงทุนในตั๋วแลกเงินข้างต้นแล้ว บริษัทฯ 
มีการลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือตราสารหนี้อื่นหรือไม่ อย่างไร ถ้ามี
ขอให้อธิบายเพิ่มเติมว่าปัจจุบันได้รับชำระคืนเงินตามกำหนดหรือไม่ อย่างไร

คำชี้แจงของบริษัทฯ
ชื่อบริษัท  จำนวนเงิน (ลบ)  อัตราดอกเบี้ย
(%)  หลักประกัน  หมายเหตุ
บริษัท ๑๖๘เค จำกัด  3.8  7.25  เช็ค  มีการผ่อนชำระเป็นรายเดือนตามแผนการผ่อนชำระหนี้ปัจจุบันหนี้คงเหลือ 
3.65 ลบ.
บจก.โอ โมไบล์  45  7.25  เช็ค  ยังไม่ได้รับการชำระหนี้ และได้ทำการติดตามทวงถามแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ 
จะปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

2. หมายเหตุข้อ 12.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ปรากฏข้อมูลว่าเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 บริษัท โอ โมไบล์ จำกัด (O Mobile) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม 
เข้าลงทุนในบริษัท พี อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย) ในสัดส่วน
85%ของทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 42.50 ล้านบาท เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่ O Mobile 40
ล้านบาท โดยที่บริษัทฯ ได้เคยชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ว่าบริษัทฯ 
ได้ทำบันทึกข้อตกลงขยายเวลาชำระหนี้ให้กับ O Mobile จากเดิมที่ครบกำหนดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
เลื่อนเป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนใน O Money
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมอีกแห่งหนึ่ง โดยบริษัทฯ เคยชี้แจงว่า O Money มีเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นด้วย
ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ชี้แจงข้อมูลดังนี้

2.1  ความคืบหน้าการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมกับ O Mobile
คำชี้แจงของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้รับจดหมายจาก O Mobile แจ้งปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปยังทั่วโลก ทำให้เกิดปัญหาทั้งเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งส่งผลกระทบไปยังบริษัทที่ O Mobile ไปลงทุน ทำให้ยังไม่สามารถจ่ายเงินให้กู้ยืมคืนได้

2.2  กรณีบริษัทฯ ยังไม่ได้รับชำระคืนตามที่ทำบันทึกข้อตกลงไว้ ขอให้อธิบายเหตุผลที่ O Mobile 
ยังไม่ชำระคืน พร้อมกรอบเวลาที่จะได้รับชำระคืนครบถ้วน
คำชี้แจงของบริษัทฯ
จากการที่ O Mobile ไปลงทุนในกิจการต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจปัจจุบัน ส่งผลให้ O Mobile 
ไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ได้ ทั้งยังไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาในการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ออกหนังสือติดตามทวงถามแล้ว และอยู่ระหว่างประสานงานกับผู้บริหารของ O Mobile
ทั้งนี้หากไม่ได้รับการตอบรับ
หรือข้อมูลประกอบการพิจารณาที่มีเหตุผลเพียงพอสำหรับการผ่อนผันการชำระหนี้ดังกล่าว จาก O Mobile
ทางบริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.3  การเข้าลงทุนในบริษัท พี อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย 
สอดคล้องกับนโยบายการประกอบธุรกิจของ O Mobile ซึ่งบริษัทฯ เคยชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทฯ
ให้เงินกู้กับ
O Mobile เพื่อสนับสนุนโครงการระบบ MVNO และการผลิตซิม (SIM) หรือไม่ อย่างไร 
พร้อมแหล่งเงินที่ใช้ในการลงทุน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
และข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เพื่อลงทุนในบริษัทดังกล่าว
คำชี้แจงของบริษัทฯ
ในการพิจารณาให้ O Mobile กู้ยืมนั้น มีการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ว่า 
จะเป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อสนับสนุนโครงการระบบ MVNO และการผลิตซิม (SIM) ที่ O Mobile ได้ลงทุนร่วมกับ
TOT และ CAT แต่เมื่อเกิดโรคระบาด
ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวไม่สามารถมาใช้บริการได้จึงกระทบต่อผลประกอบการและความสามารถในการชำระคืนหนี้
ทำให้ O Mobile ได้พยายามหารายได้จากช่องทางอื่น และได้เข้าลงทุนบริษัท พี อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
ซึ่งประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยทั้ง online และ offline และมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอยู่ในระยะเริ่มต้น จึงยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการชำระหนี้ได้

2.4  ที่ผ่านมา O Mobile และ O Money มีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและบริษัทอื่น 
ขอให้อธิบายเพิ่มเติมว่าปัจจุบันได้รับชำระคืนเงินตามกำหนดหรือไม่ อย่างไร
คำชี้แจงของบริษัทฯ
O Mobile มีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ รวมเป็นเงิน จำนวนเงิน 68.70 ล้านบาท รวมดอกเบี้ย และ O Money 
มีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ จำนวนเงิน 99.10 ล้านบาท รวมดอกเบี้ย ซึ่งยังไม่ได้รับการชำระคืน
และบริษัทอยู่ระหว่างการติดตามทวงถาม

3. หมายเหตุข้อ 17 สินทรัพย์อื่น
ปรากฏข้อมูลว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายการที่
บริษัทย่อยวางเงินหลักประกัน 25 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นหลักประกันในการเข้าตรวจสอบกิจการของบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัท
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) เนื่องจากรายการเงินวางหลักประกันดังกล่าว
เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็นเวลานานกว่า 1 ปี และ ณ สิ้นปี 2563 บริษัทย่อยยังอยู่ในขั้นตอนการ Due
Diligence ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ชี้แจงข้อมูลดังนี้

3.1 วันที่และชื่อบริษัทย่อยที่วางเงินหลักประกันเพื่อทำ Due Diligence
คำชี้แจงของบริษัทฯ
วันที่เกิดรายการ  ชื่อบริษัทย่อย  ประเภทเงินลงทุน  จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1 มีนาคม 2562  ACE  เงินมัดจำเพื่อการลงทุน  25

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
ได้มติให้ ACE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจการลงทุน กู้ยืมเงินจากบริษัทฯ จำนวน 25
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
เพื่อนำเงินไปเป็นหลักประกันในการเข้าตรวจสอบกิจการของบริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด ("CVN")
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและมีผลประกอบการที่มีกำไรและมีการเจริญเติบโตที่ดี
ทั้งนี้เพื่อแสวงหาโอกาสในการเข้าร่วมลงทุนและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อสร้างรายได้แก่บริษัทฯ
ทั้งในรูปของผลตอบแทนจากการลงทุน และการเป็นที่ปรึกษาในอนาคตต่อไป ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ซึ่งต้องเป็นไปตามที่กำหนด

3.2 กรอบเวลาในการทำ Due Diligence และเงื่อนไขการคืนเงินหลักประกัน
คำชี้แจงของบริษัทฯ
ระยะเวลาการทำ Due Diligence ตามบันทึกข้อตกลงระบุไว้ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ได้ลงนามร่วมกัน
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็จะได้รับใบหุ้นของ CVN จำนวน 8 ล้านหุ้นวางไว้เป็นหลักประกันแก่ ACE ด้วย 
แต่หากผลการตรวจสอบกิจการไม่เป็นไปตามที่กำหนด ก็จะสามารถเรียกคืนเงินประกันจำนวนดังกล่าวได้
3.3 ความคืบหน้าในการทำ Due Diligence และสาเหตุที่บริษัทย่อยใช้เวลาในการทำ Due Diligence นานกว่า 1 ปี
 แต่ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ
คำชี้แจงของบริษัทฯ
ปัจจุบันการทำ Due Diligence บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด 
ได้สิ้นสุดลงแล้วและสาเหตุที่บริษัทย่อยใช้เวลาในการทำ Due Diligence นานกว่า 1 ปี
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อประสานงานของทั้งสองฝ่ายและประธานเจ้าหน้าที่การเงินของ CVN
รวมถึงความล่าช้าในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ทำให้บริษัทย่อยใช้เวลาเกินกว่าที่คาดการไว้เป็น
อย่างมาก ทั้งนี้เงินที่นำไปวางเป็นหลักประกันจะเปลี่ยนเป็นหุ้นของ CVN หาก AEC
เข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญของ CVN ซึ่งปัจจุบันทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าลงทุนแต่อย่างใด
และอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อหาข้อสรุป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ


(นางศศิวิมล เทศะภู)
เลขานุการบริษัท


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางศศิวิมล เทศะภู )
                  เลขานุการบริษัทและผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้