รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 เม.ย. 2564 07:51:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SCB เริ่มซื้อขายวันที่ 22 เมษายน 2564
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)
ทุนเดิม (บาท)                    : 33,991,921,980.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,395,591,658
- หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)                  : 3,600,540
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 30,920
- หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)                  : -30,920
ทุนใหม่ (บาท)                    : 33,991,921,980.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,395,622,578
- หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)                  : 3,569,620
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 10.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 30,920 
หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.00
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 31 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 22 เม.ย. 2564
______________________________________________________________________