รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 เม.ย. 2564 07:17:00
หัวข้อข่าว
Q-CON มีคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วน
หลักทรัพย์
Q-CON
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                Q-CON มีคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วน

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์  จำกัด (มหาชน) 
(Q-CON)
เป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติด้านการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนติดต่อกันเป็นปีที่ 2
ขึ้นไป ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2558 ว่าด้วยหมวดการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย
และผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
โดยพิจารณาจากรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมสามัญประจำปีของบริษัทนั้น
(รายละเอียดปรากฏตามข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563)

เนื่องจาก Q-CON 
แจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติการกระจายรายย่อยให้มีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลา
ดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดย Q-CON มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 2,412 ราย ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 15  ของทุนชำระแล้ว
(รายละเอียดปรากฏตามข่าวของ Q-CON วันที่ 20 เมษายน 2564)

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบว่า Q-CON 
มีคุณสมบัติเรื่องการกระจายรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดแล้ว

วันที่ 21 เมษายน 2564
______________________________________________________________________