รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2564 17:34:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด ( มหาชน ) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2564 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกําหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันที่ 26
เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ และได้มีการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้วนั้น
อย่างไรก็ดี ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ทวีความรุนแรงมาก ขึ้น 
ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ประกาศให้ 18 จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเป็น
พื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด อีกทั้ง การดําเนินกิจกรรมใด ๆ
ที่มีจํานวนผู้เข้าร่วมงานรวมกันมากกว่า ห้าสิบคนไม่สามารถดําเนินการได้ เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการของรัฐ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมาตรการสําหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เพิ่มเติม ดังนี้
1. จํากัดจํานวนที่นั่งผู้เข้าประชุม ไม่เกิน 50 ที่นั่ง เพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนดของศูนย์บริหาร 
สถานการณ์โควิด-19 ที่ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564
2.  ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่จัดการประชุม
   3. งดการจัดของว่าง รวมถึง นํ้าชา กาแฟ โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมงดการรับประทานอาหาร 
ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
4. งดการจัดไมโครโฟนสําหรับการถามคําถาม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําถามโดยเขียนลงกระดาษ 
มอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะรวบรวมคําถามส่งให้กับเลขานุการบริษัทฯ ต่อไป
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ที่อีเมล 
sathit@bsbm.co.th เมื่อที่นั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มแล้ว บริษัทฯ
จะอํานวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มาด้วย
ตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของ ท่านได้
ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเคร่งครัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้