รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2564 09:26:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูล "การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ INTUCH ADVANC" และไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ THCOM จากข่าวของ GULF
หลักทรัพย์
THCOM
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
หมายเหตุ                      :
ด้วยบริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ว่าที่ประชุมคณะกรรมการของ GULF มีมติให้เข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข
(Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
INTUCH ราคา 65 บาทต่อหุ้น โดยหาก GULF ได้ซื้อหุ้น INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50
ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH จะถือว่า GULF เข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน INTUCH
ซึ่งถือหุ้น ADVANC และ THCOM มีผลทำให้ GULF มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC
ราคา 122.86 บาทต่อหุ้น โดย GULF ไม่มีความประสงค์ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ THCOM
โดยอยู่ระหว่างเตรียมการหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH
จะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขก่อนทำเสนอซื้อได้สำเร็จครบถ้วนทุกข้อ
หรือได้รับการยกเว้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
    ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนติดตามรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวจากข่าวของ GULF 
ในระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 19 เมษายน 2564
______________________________________________________________________