รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2564 09:01:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมกรรมการเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ INTUCH และ ADVANC และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
หลักทรัพย์
GULF
แหล่งข่าว
GULF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 เม.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 มิ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 พ.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 พ.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
สถานที่ประชุม                     : บริษัทฯ 
จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
______________________________________________________________________


การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 65.00
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
หมายเหตุ (แก้ไข)                   : 
เป็นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary
Tender Offer) ซึ่งการทำคำเสนอซื้อจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อตามที่บริษัทฯ
กำหนดไว้สำเร็จครบถ้วนทุกข้อ หรือได้รับการยกเว้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไม่มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน THCOM และอยู่ระหว่างเตรียมการหารือกับสำนักงาน
ก.ล.ต.
______________________________________________________________________

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
(ADVANC)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 122.86
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
หมายเหตุ (แก้ไข)                   : เป็นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ Chain 
Principle โดยบริษัทฯ จะเริ่มทำคำเสนอซื้อภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้น INTUCH
เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH โดยบริษัทฯ
อยู่ระหว่างเตรียมการหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต.
ในการขอผ่อนผันระยะเวลาการเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle
ดังกล่าว และข้อผ่อนผันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ ADVANC
ที่แท้จริงจะต้องมีการปรับปรุงตามงบการเงินรวมงวดไตรมาส 1/2564 ของ INTUCH
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้