รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2564 06:55:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และยกเลิกสถานที่ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
หลักทรัพย์
IVL
แหล่งข่าว
IVL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดในระลอกใหม่อย่างรวดเร็ว 
และจำนวนผู้ติดเชื้อได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมากนั้น บริษัทโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เปลี่ยนรูปแบบของการจัดประชุม
และยกเลิกสถานที่ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เพื่อเป็นการป้องกันและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและพนักงาน
โดยบริษัทจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น
และจะไม่มีการจัดการประชุมที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 07 พ.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 06 พ.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.175
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 20 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้