รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 เม.ย. 2564 17:37:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ APURE-W2
หลักทรัพย์
APURE
แหล่งข่าว
APURE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 16 เม.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : APURE-W2
วันใช้สิทธิ                      : 04 มิ.ย. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 14 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 04 มิ.ย. 2564
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 12 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 04 มิ.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 20 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 03 มิ.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 4.827
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.03582
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 05 มิ.ย. 2564
วิธีการใช้สิทธิ                     : http://apureholdings.com/th/
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ ชั้น 17 อาคารจัตุรัสจามจุรี
319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
บุคคลที่ติดต่อ: คุณวัลลภ ประสานนานุรักษ์
เบอร์ติดต่อ: 0-2080-2761
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ
ตำแหน่ง                       : ประธานกรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้