รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 เม.ย. 2564 17:01:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, กรรมการลาออก, แต่งตั้งกรรมการ,งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 (แก้ไขสถานที่ประชุม)
หลักทรัพย์
THE
แหล่งข่าว
THE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 22 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : ที่ตั้ง สาขา 1 ของบริษัทฯ เลขที่ 7/4,7/6 หมู่ 1 
ถนนเอกชัย ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

- รับทราบการลาออกของนายธีระพงษ์ ธนารักษ์วุฒิกร ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
และกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีภารกิจและหน้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เป็นต้นไป
- แต่งตั้ง นายสุเมธ ชินรักษา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 
แทนการลาออกของนายธีระพงษ์ ธนารักษ์วุฒิกร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้