รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 เม.ย. 2564 12:49:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่    172/2564  เรื่อง    
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    เออร์บานา (URBNPF)

วันที่  12 เมษายน 2564  เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ณ วันที่ 9 เมษายน 2564
บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก
โดยมีรายละเอียดดังนี้    
      
ลำดับ  ผู้ถือหน่วย   หน่วย   %
1  สำนักงานประกันสังคม       21,600,000   30.00
2  นาย ธีระพล หวังมนตรี        8,408,600   11.68
3  น.ส. โอภาพรรณ หวังมนตรี        8,103,600   11.26
4  นาย ยง อารีเจริญเลิศ        3,000,000    4.17
5  นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์        2,469,000    3.43
6  MR. ALEXANDER ECK        2,100,000    2.92
7  นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์        2,005,300    2.79
8  นาย สุพจน์ เกณฑ์พิทักษ์        1,490,200    2.07
9  นาย บัณฑิต บัณฑุชัย        1,005,200    1.40
10  บริษัท ศุภกิจโปรดักส์ จำกัด        1,000,000    1.39
      

    
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
   ขอแสดงความนับถือ
       
(นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)
    ผู้อำนวยการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้