รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 เม.ย. 2564 20:27:00
หัวข้อข่าว
แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงวิธีแบบเดียว
หลักทรัพย์
VNT
แหล่งข่าว
VNT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 มี.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 02 เม.ย. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 01 เม.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเพิกถอนหลักทรัพย์
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงวิธีแบบเดียวและยกเลิกสถานที่ประชุม ณ
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 11 พ.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 10 พ.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.90
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 6.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 21 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
โดยจ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.81 
บาทจะจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้
รับสิทธิเครดิตภาษี และเงินปันผลส่วนที่เหลืออัตราหุ้นละ 0.09
บาทจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษี
______________________________________________________________________

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (VNT)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 39.00
การทำคำเสนอซื้อ                   : เพื่อการเพิกถอน
หมายเหตุ                      : ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เท่ากับ 39 บาทต่อหุ้น 
ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อก
ารเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการตามที่กำหนดไว้โดยประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
อย่างไรก็ดี ราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจมีการปรับลดลงได้ ในกรณีที่ (1) 
บริษัทจ่ายเงินปันผลก่อนวันสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือ (2) กรณีมีเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ
อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัท
หรือเหตุอื่นใดตามที่กำหนดในประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อ
หรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม
การกำหนดราคาเสนอซื้อสุดท้ายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้