รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 เม.ย. 2564 17:05:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 12 เม.ย. 2564
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ.   045/2564

วันที่ 12 เมษายน 2564

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 (ประจำปี 2564)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
ตามที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
27ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นั้น
ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1.  รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2563
หมายเหตุ  วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

2.  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ       
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  33,837,402,876  100.0000
ไม่เห็นด้วย  0  0.0000
งดออกเสียง  0  -
บัตรเสีย  0  0.0000
3. 
มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ
จัดสรรกำไรประจำปี 2563 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 111,300,000 บาท
และส่วนที่เหลือให้โอนไปเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้า จำนวน 2,102,975,939.27
บาทและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 0.005
บาท โดยธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 (Record
Date) และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ       
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  33,837,474,560  99.9999
ไม่เห็นด้วย  1,200  0.0000
งดออกเสียง  0  -
บัตรเสีย  0  0.0000

4. 
มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลื
อกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง นางอรนุช
อภิศักดิ์ศิริกุล นายชาญมนู สุมาวงศ์ และเอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
4.1   ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง  กรรมการ
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  33,837,474,451  99.9999
ไม่เห็นด้วย  1,410  0.0000
งดออกเสียง  0  -
บัตรเสีย  0  0.0000

4.2   นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  33,837,475,861  100.0000
ไม่เห็นด้วย  0  0.0000
งดออกเสียง  0  -
บัตรเสีย  0  0.0000


4.3   นายชาญมนู สุมาวงศ์    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  33,836,936,261  99.9984
ไม่เห็นด้วย  539,600  0.0015
งดออกเสียง  0  -
บัตรเสีย  0  0.0000

4.4   เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด     กรรมการ
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  33,837,474,451  99.9999
ไม่เห็นด้วย  1,410  0.0000
งดออกเสียง  0  -
บัตรเสีย  0  0.0000

5.  มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้สัตยาบันต่อการเลื่อนการบังคับใช้อัตราค่าตอบแทนใหม่สำ
หรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 จากเดิมวันที่ 1
มกราคม 2564 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ
และอนุมัติให้คงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564
ในอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง ดังนี้
5.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
                         บาท/คน
ตำแหน่ง  ปี 2564
  ค่าเบี้ยรายเดือน(ประจำตำแหน่ง  ประธานกรรมการ)   ค่าเบี้ยประชุม
(รายเดือน)  ค่าเข้าประชุม

-  ประธานกรรมการ  140,000  50,000  50,000
-  กรรมการ  -    50,000  50,000
หมายเหตุ:
1.   กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
2.   ค่าเข้าประชุมจะจ่ายเพียงครั้งเดียว โดยไม่พิจารณาถึงจำนวนครั้งของการประชุมต่อเดือน

5.2   ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
                         บาท/คน
ตำแหน่ง  ปี 2564
  ค่าเบี้ยรายเดือน(ประจำตำแหน่ง  ประธานกรรมการ)   ค่าเบี้ยประชุม  (รายเดือน)  ค่าเข้าประชุม
(รายครั้ง)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
-  ประธานกรรมการ  50,000  -  50,000
-  กรรมการ  -  -  50,000
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ, Board Risk 
and Compliance Committee
-  ประธานกรรมการ  50,000  -  50,000
-  กรรมการ  -  -  50,000
หมายเหตุ:
1.   กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง
2.   ค่าเข้าประชุมจะจ่ายตามจำนวนครั้งของการประชุม

  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย  33,836,379,860  99.9967
ไม่เห็นด้วย  210  0.0000
งดออกเสียง  1,095,815  0.0032
บัตรเสีย  0  0.0000

6. 
มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่
งตั้งให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 และ/หรือ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคารประจำปี 2564
โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นจำนวนเงิน 12,039,000 บาท
และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร     ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์
และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน 2,860,000 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคารปี 2564
เป็นจำนวนเงิน 14,899,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ       
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  33,837,474,685  99.9999
ไม่เห็นด้วย  1,200  0.0000
งดออกเสียง  0  -
บัตรเสีย  0  0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
                  (นางปฏิมา จำปาสุต)
                    เลขานุการบริษัท
งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0 2638 8287
F24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 27 วันที่ 12 เมษายน 2564 
ได้มีมติดังต่อไปนี้  ?  แต่งตั้ง / ต่อวาระ
    ?  ประธานกรรมการตรวจสอบ    ?  กรรมการตรวจสอบ
    คือ   (1) นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
   (2) นายชาญมนู สุมาวงศ์
.
โดยการแต่งตั้ง / ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 12 เมษายน 2564      

     ?  กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:
1.  ประธานกรรมการตรวจสอบ      นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล           
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ  3   ปี
2.  กรรมการตรวจสอบ  นายชาญมนู สุมาวงศ์  วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ  3   ปี
3.  กรรมการตรวจสอบ  นายรอม หิรัญพฤกษ์   วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ  1   ปี
4  กรรมการตรวจสอบ  นายนิติ  จึงนิจนิรันดร์    วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ  1   ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  นางสาวสิริพร   สนั่นไพเราะ  

  พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน    -   ท่านมาด้วย 
โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 - 4
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1.  ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ด้านบัญชี 
หลักปฏิบัติในการรายงานต่างๆ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อพิจารณาว่ามีประสิทธิผลและเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่ง สปป.ลาว
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
2.

3.
4.

5.


6.


7.

8.9.

10.

11.  พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง การโยกย้าย ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน 
และการถอดถอนผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานตรวจสอบภายใน
สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของตรวจสอบภายใน
พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
เพื่อเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี
และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น
สอบทานประเด็นสำคัญที่พบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็นด้านการควบคุมภายใน 
และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามที่ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานกำกับดูแลของทางการตรวจพบ
และดูแลให้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมภายในเวลาที่กำหนดโดยฝ่ายจัดการ
สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานทางการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
สอบทานรายการที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งเสนอโดยฝ่ายจัดกา
รทุกรายการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ
รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขหรือการปรับปรุงประเด็นต่างๆ 
หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าอาจมีรายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
มีการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติงานที่สำคัญ จุดอ่อนสำคัญด้านการควบคุมภายใน
หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
จัดทำรายงานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของธ
นาคาร โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม
อนุมัติกฎบัตรของตรวจสอบภายใน 
และให้ความเห็นชอบนโยบายตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ
ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1.  กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2.  ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
      ลงชื่อ ??????????????????? กรรมการ
                      (เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด)


ลงชื่อ ???????????????????กรรมการ
                         (นายพอล วอง ชี คิน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้