รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 เม.ย. 2564 08:40:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SC เริ่มซื้อขายวันที่ 16 เมษายน 2564
หลักทรัพย์
SC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 4,184,663,971.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,184,663,971
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,203,797
ทุนใหม่ (บาท)                    : 4,187,867,768.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,187,867,768
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 110,000 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 110,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.05
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2564
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 
3,093,797 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,093,797 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 2.26
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 16 เม.ย. 2564
______________________________________________________________________