รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 เม.ย. 2564 18:46:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
JWD
แหล่งข่าว
JWD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                เรื่อง การเผยแพร่รายงานประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้
บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.jwd-group.com ภายใต้หัวข้อ
"นักลงทุนสัมพันธ์" > "เอกสารเผยแพร่" > "รายงานประจำปีและแบบฟอร์ม 56-1" ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้