รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 เม.ย. 2564 18:08:00
หัวข้อข่าว
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI
หลักทรัพย์
BANP13C2104A
แหล่งข่าว
KGI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            


เรื่อง                        : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ข้อมูล ณ วันที่                    : 08 เม.ย. 2564
วันครบกำหนดอายุ                   : 16 เม.ย. 2564
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)              : 0.00


ชื่อย่อ DW                      : ACE13C2104A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 1.11672
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 3.86
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 5.224
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : AMAT13C2104A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.25
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 18.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 23.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BANP13C2104A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.23810
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 12.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 13.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BBL13C2104A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.05405
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 125.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 169.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BBL13P2104A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09524
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 125.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 94.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BEM13C2104A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.50
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 8.20
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 11.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : BJC13C2104A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.10
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 37.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 47.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : DELT13C2104A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.00280
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 378.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 942.278
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : LH13C2104A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.47619
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 8.45
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 10.30
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SPAL13C2104A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.22222
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 21.70
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 25.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : SUPE13C2104A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 3.44828
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 0.95
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 1.58
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TOP13C2104A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.09922
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 56.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 72.624
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TOP13P2104A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.36145
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 56.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 31.619
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TQM13C2104A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.03884
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 128.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 148.538
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - 
ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีต่างประเทศ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - 
ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี X อัตราแลกเปลี่ยน
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายจื้อ-หง หลิน
ตำแหน่ง                       : กรรมการอำนวยการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้