รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 เม.ย. 2564 17:55:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ EMC-W6
หลักทรัพย์
EMC
แหล่งข่าว
EMC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 08 เม.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : EMC-W6
วันใช้สิทธิ                      : 19 เม.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 09 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 16 เม.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.15
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=EMC-W6&language=th&country=TH
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Dept.)
เลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2615-6181
โทรสาร  0-2615-6128
อีเมล์  matee@emc.co.th
ติดต่อ คุณเมธี อิทธิริวิชัย
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายรัฐชัย ภิชยภูมิ
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้