รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 เม.ย. 2564 17:10:00
หัวข้อข่าว
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า THAI Futures.
หลักทรัพย์
TFEX
แหล่งข่าว
TFEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        TFEX Trading Halt                 


เรื่อง                        : 
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า THAI Futures.
วันที่                        : 16 เม.ย. 2564
สาเหตุ                       :
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ THAI แล้ว
หมายเหตุ                      :
1. TFEX จะเปิดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า THAI Futures เฉพาะสัญญาที่มีสถานะคงค้างได้แก่ 
THAIM21, THAIU21 และ THAIZ21
2. TFEX กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) ของ THAI Futures 
ไม่เกินหนึ่งเท่าจาก Latest Daily settlement price โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564
ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 16 เมษายน 2564 ไม่มีการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
THAI TFEX จะใช้เกณฑ์ Daily Price Limit นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหุ้นอ้างอิง THAI)
และเมื่อได้มีการซื้อขายหุ้นอ้างอิง THAI แล้ว ในวันทำการถัดไป Daily Price Limit ของ THAI Futures
จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ (+/- 30%)
3. สำหรับ series ที่มีการซื้อขายจนไม่มีสถานะคงเหลือ ณ สิ้นวันทำการ TFEX จะหยุดซื้อขาย Series 
นั้นในวันทำการถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center โทร 02-009-9999
อีเมล์: SETContactCenter@set.or.th
______________________________________________________________________