รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 เม.ย. 2564 17:05:00
หัวข้อข่าว
แจ้งผลการประชุมAGM และแจ้ง วัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งใหม่)
หลักทรัพย์
NWR
แหล่งข่าว
NWR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 08 เม.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)               : 29 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : เปิดประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) 
ผ่านช่องทาง WebEx ถ่ายทอดสด เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 5
อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หมายเหตุ                      :
1.  มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยเปิดประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) ผ่านช่องทาง WebEx ถ่ายทอดสด เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 5 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5
 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 มี.ค. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

8.  มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 คน ดังนี้
1)   นายอาภาธร กรรณสูต    (กรรมการ)
2)  นายปสันน สวัสดิ์บุรี    (กรรมการ)
ดังนั้น หลังจากได้รับพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
จำนวนและรายชื่อกรรมการของบริษัทจะมีทั้งสิ้น
9 คน ดังนี้
1)  นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล  (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ)
2)  นายอภิชาต ธรรมสโรช     (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)
3)  นายณัฐพร พรหมสุทธิ     (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
4)  นายพลพัฒ กรรณสูต    (กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
5)  นายสุข สื่อยรรยงศิริ     (กรรมการ)
6)  นายมงคล พีรศานติกุล    (กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ)
7)  นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี  (กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และเลขานุการบริษัท)
8)   นายอาภาธร กรรณสูต    (กรรมการ)
9)  นายปสันน สวัสดิ์บุรี    (กรรมการ)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้