รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 เม.ย. 2564 13:13:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
K
แหล่งข่าว
K
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 07 เม.ย. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 119,999,781
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 2 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.50
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 22 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 26 มี.ค. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 119,999,781
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 119,999,781
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 119,999,781
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 59,999,890.50
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) (แก้ไข)              : 200,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (แก้ไข)              : 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท) (แก้ไข)           : 59,799,890.50
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
ตำแหน่ง                       : ประธานกรรมการ

นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล(เพิ่มเติม)
กรรรมการผู้จัดการ(เพิ่มเติม)

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้