รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 เม.ย. 2564 13:12:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SABUY-WA (F53-5) (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
SABUY
แหล่งข่าว
SABUY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 08 เม.ย. 2564

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : SABUY-WA
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 21,505,000
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 23,495,000
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 2.00
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 25 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 21,505,000
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 23,495,000
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
ตำแหน่ง                       : กรรมการบริษัท

นายวชิรธร คงสุข
กรรมการบริษัท

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้