รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 เม.ย. 2564 12:59:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ ITEL-W1
หลักทรัพย์
ITEL
แหล่งข่าว
ITEL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 08 เม.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : ITEL-W1
วันใช้สิทธิ                      : 21 พ.ค. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 30 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 21 พ.ค. 2564
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 28 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 21 พ.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 06 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 20 พ.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 5
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 23 พ.ค. 2564
วิธีการใช้สิทธิ                     : www.interlinktelecom.co.th
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ประสานงาน คุณสุมิตร เจริญพรปิติ
โทรศัพท์ +66 2 666 2222 ต่อ 8012
โทรสาร +66 2 666 2299
อีเมล์ ir@interlinktelecom.co.th
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายณัฐนัย อนันตรัมพร
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้