รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 เม.ย. 2564 08:49:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)
หลักทรัพย์
SABUY
แหล่งข่าว
SABUY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 08 เม.ย. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

กรรมการและพนักงาน (ESOP)             
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 45,000,000
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 2.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 25 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 21,505,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 23,495,000

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 45,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 21,505,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 23,495,000
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 43,010,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 22,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระ
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 42,988,000.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
ตำแหน่ง                       : กรรมการบริษัท

นายวชิรธร คงสุข
กรรมการบริษัท

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้