รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 เม.ย. 2564 08:25:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ BROOK เริ่มซื้อขายวันที่ 9 เมษายน 2564
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BROOK)
ทุนเดิม (บาท)                    : 830,992,810.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,647,942,480
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 179,937,727
ทุนใหม่ (บาท)                    : 853,485,025.88
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,827,880,207
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.12500
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BROOK-W5) จำนวน 
161,814,508 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 179,937,727 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.112
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.225
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 09 เม.ย. 2564
______________________________________________________________________