รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 เม.ย. 2564 17:13:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

ที่ SCO 015/2564                                        7 เมษายน 
2564

เรื่อง   แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า มีพนักงาน 1 ราย ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่อาคาร B บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MSC) สำนักงานใหญ่ ได้รับการตรวจและยืนยันผลจากแพทย์เมื่อวันจันทร์ที่ 5
เมษายน 2564 ประมาณเวลา 17.00 น. ว่าติดเชื้อ COVID-19 และปัจจุบันเข้ารักษาตัวตามกระบวนการควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว
ในการนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ทันที 
เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของทุกฝ่าย
1.  บริษัทฯ ได้แจ้งพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 15 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใน 3 
วัน พบว่าพนักงานจำนวน 10 คน ไม่พบการติดเชื้อ และอีกจำนวน 5 ท่าน อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ
2.  บริษัทฯ ให้พนักงานทุกคนที่สัมผัสใกล้ชิด Work from Home เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน 
โดยมีการรายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกวัน
หากมีอาการต้องสงสัยให้แจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อประสานงานในการส่งตัวตรวจหาเชื้อ COVID-19 ต่อไป
3.  บริษัทฯ ดําเนินการควบคุมการแพร่ระบาดขั้นสูงสุด โดยการปิดพื้นที่อาคาร B 
ที่พนักงานติดเชื้อและทําความสะอาดและอบพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกอาคาร (Big Cleaning)
ด้วยมาตรฐานสาธารณสุขสากล
4.  บริษัทยุติการประชุมและสัมมนาที่เป็นกลุ่ม โดยให้ใช้การประชุม Online แทน
5.  พนักงานที่ Work from Home ต้องรับการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด บริษัทฯ 
ยังสามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
จากความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่พนักงานสามารถดำเนินงาน Work from Home ส่วนพนักงานท่านอื่นๆ
ในสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นๆ ให้ดูแลตนเองตามมาตรการที่บริษัทกำหนดหรือตามที่ ศบค.กำหนด        
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ          
               
   ขอแสดงความนับถือ

   สุเมตตา จิตต์ศิริผล
(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)
    เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้