รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 เม.ย. 2564 13:27:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ LIT-W1
หลักทรัพย์
LIT
แหล่งข่าว
LIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 07 เม.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : LIT-W1
วันใช้สิทธิ                      : 23 เม.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 16 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 22 เม.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 4
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 2 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
https://www.leaseit.co.th/investor-relations/stock-information/lit-w1
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์   :  02-163-4260 #711, #701, #610
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายสมพล เอกธีรจิตต์
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้