รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 เม.ย. 2564 08:09:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JMT เริ่มซื้อขายวันที่ 8 เมษายน 2564
หลักทรัพย์
JMT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด 
(มหาชน) (JMT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 498,159,546.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 996,319,093
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 95,474,172
ทุนใหม่ (บาท)                    : 545,896,632.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,091,793,265
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMT-W2) จำนวน 
92,846,938 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 94,732,643 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.02031
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 18.62187
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2564
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMT-W3) จำนวน 481,918 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 481,918 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 42.00
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2564
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMT-ESOPW1) จำนวน 
259,611 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 259,611 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 29.10
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 08 เม.ย. 2564
______________________________________________________________________