รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 เม.ย. 2564 17:05:00
หัวข้อข่าว
การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QHPF) (แก้ไขวันเข้าถึงข้อมูลเอกสารแทนการจัดประชุมประจำปี)
หลักทรัพย์
QHPF
แหล่งข่าว
QHPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 26 มี.ค. 2564
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 เม.ย. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 เม.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2  รับทราบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของกองทุน ประจำปี 2563
- วาระที่ 3  รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ 
เฮ้าส์ (QHPF)    
- วาระที่ 4  รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563
- วาระที่ 5  รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
- วาระที่ 6  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
-เนื่องจากวาระการประชุมเป็นวาระเพื่อทราบ กองทุนรวมจะส่ง QR Code 
ในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวไปพร้อมกับรายงานประจำปี 2563 ซึ่งจะนำส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และเปิดให้
Download เอกสารดังกล่าวในวันที่ 29 เมษายน 2564 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี
-ทั้งนี้กองทุนรวมจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามข้อสงสัยได้ทาง E-mail: property@lhfund.co.th 
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2564 โดยจะสรุปข้อสงสัย
โดยจะสรุปข้อซักถามพร้อมรวบรวมและแสดงในรายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่ในลำดับต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้