รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 เม.ย. 2564 17:22:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยรายชื่อ บจ. ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น เข้าชิงรางวัล SET Awards 2021
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                               ฉบับที่ 22/2564
                                       2 เมษายน 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยรายชื่อ บจ. ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น เข้าชิงรางวัล SET Awards 2021
         
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ประกาศรายชื่อ บจ. ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น SET 
Awards 2021 จำนวน 653 บริษัท
เพื่อให้บริษัทเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าชิงรางวัลก่อนประกาศผลและมอบรางวัล ต.ค. 2564
โดยในปีนี้ได้ปรับการจัดแบ่งกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพมากขึ้น

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคารจัดงาน SET Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดยการมอบรางวัล SET Awards
เป็นหนึ่งในโครงการที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องบริษัทที่มีความโดดเด่นเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุนทั้งด้านการดำเ
นินงานและด้านคุณภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทย
สะท้อนการเติบโตของธุรกิจอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth) โดยในปี 2564 มี บจ.
ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นทั้งสิ้น 653 บริษัท ซึ่งจะประกาศและมอบรางวัลในช่วงเดือนตุลาคมนี้

"การมอบรางวัล SET Awards ในปีนี้ จะมีการมอบรางวัลด้านธุรกิจคือ กลุ่มรางวัล Business Excellence 
และด้านความยั่งยืนคือ กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ปรับการจัดแบ่งกลุ่มการพิจารณารางวัลเพื่อเพิ่มโอกาสให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพมากขึ้น
โดยเพิ่มกลุ่มตามช่วงของมูลค่าราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ใน mai เป็น 2 กลุ่ม
เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน" นายภากรกล่าว

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมจัดงาน SET Awards 
กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2021 กล่าวว่า
การมอบรางวัล SET Awards ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี สำหรับปี 2564 นี้
คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุน
รวมทั้งให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนไทย
จึงได้เพิ่มกลุ่มย่อยของรางวัล รางวัล Best Innovative Company Awards และ Best Deal of the Year Awards

สำหรับรางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ 1) กลุ่มรางวัล Business Excellence 
มอบให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งมีสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) เป็นผู้ทำการประมวลผลรางวัล
และ 2) กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียน
ซึ่งคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน
จะทำการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability
Investment) ประจำปี 2564 เข้าสู่กระบวนการพิจารณา และทำการประเมินตามรายกลุ่มอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Awards of Honor 
สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกณฑ์พิจารณารางวัล SET Awards 2021 
และรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ www.set.or.th/setawards
หรือสอบถามเพิ่มเติมฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ  0 2009 9768

                   "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________