รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 เม.ย. 2564 09:01:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
TQM
แหล่งข่าว
TQM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ขอชี้แจงข้อเท็จจริง
รายละเอียด                     :
       ตามที่มีข่าวปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2564 
เรื่องเกี่ยวกับการจะเข้าทำรายการซื้อขายหุ้น บริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน) ผ่านกลุ่มพรรณนิภา
ดังเป็นข่าวแล้วนั้น
      บริษัท ฯ ขอเรียนชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าการทำรายการใด 
ๆที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบปฏิบัติที่มีข้อกำหนดชัดเจนของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นั้น บริษัท
ฯได้ยึดถือเป็นนโยบายและปฏิบัติด้วยดีมาโดยตลอด ส่วนการเข้าลงทุนใน TQR
นั้นยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนเรื่องจำนวนหุ้นที่จะลงทุน
ดังที่ได้เคยชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปจากการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัท
จะดำเนินการนำเรื่องเข้าขอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ฯ
และดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางนภัสนันท์ พรรณนิภา )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้