รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2564 17:05:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BPP
หลักทรัพย์
BPP
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BPP
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BPP)
จำนวนหุ้นเดิม (หุ้น)                  : 3,051,021,700
จำนวนหุ้นใหม่ (หุ้น)                  : 3,047,731,700
วันที่มีผล                      : 05 เม.ย. 2564
หมายเหตุ                      :
- การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน จำนวน 3,290,000 หุ้น
______________________________________________________________________