รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2564 17:03:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 01 เม.ย. 2564
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :


ที่ SCO 13/2564

    วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง  มติที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 26/2564
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 
26/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา ถึงเวลา 10.50 นาฬิกา ดังนั้น บริษัทฯ
จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งดังกล่าว ดังนี้

  วาระที่ 1     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
มติที่ประชุม   ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น 
และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการ
ประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 26/2564

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 
รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มติที่ประชุม  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
      เห็นด้วย    จำนวน      318,956,747  เสียง    คิดเป็นร้อยละ  100
      ไม่เห็นด้วย  จำนวน         0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ    0
      งดออกเสียง  จำนวน         0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ    0
บัตรเสีย    จำนวน      0  เสียง    คิดเป็นร้อยละ    0
      ผลรวม    จำนวน      318,956,747  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  100

  วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
มติที่ประชุม  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นร้อยละ
72 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน
ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้แล้ว โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่
 12 มีนาคม 2564 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
      เห็นด้วย    จำนวน      318,956,747  เสียง      คิดเป็นร้อยละ 100
      ไม่เห็นด้วย  จำนวน         0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ   0
      งดออกเสียง  จำนวน               0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ   0
      บัตรเสีย    จำนวน      0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ   0
      ผลรวม    จำนวน      318,956,747  เสียง      คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
มติที่ประชุม  อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ          
นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายณรงค์ จารุวจนะ และดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
      (1) นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์  :   ประธานกรรมการ
      เห็นด้วย    จำนวน      317,956,747  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  99.6865
      ไม่เห็นด้วย  จำนวน         0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ   0
      งดออกเสียง  จำนวน        1,000,000  เสียง      คิดเป็นร้อยละ   0.3135
      บัตรเสีย    จำนวน      0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ   0
      ผลรวม    จำนวน      318,956,747  เสียง      คิดเป็นร้อยละ 100
    ทั้งนี้ นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งด      ออกเสียง

(2) นายณรงค์ จารุวจนะ    :   กรรมการ
      เห็นด้วย    จำนวน      318,245,260  เสียง      คิดเป็นร้อยละ 99.7769
      ไม่เห็นด้วย  จำนวน         0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0
      งดออกเสียง  จำนวน          711,487  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0.2231
      บัตรเสีย    จำนวน      0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  0
      ผลรวม    จำนวน      318,956,747  เสียง      คิดเป็นร้อยละ 100
      ทั้งนี้ นายณรงค์ จารุวจนะ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง  


      (3) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง    :   กรรมการอิสระ
      เห็นด้วย    จำนวน      318,956,747  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  100
      ไม่เห็นด้วย  จำนวน            0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ    0
      งดออกเสียง  จำนวน             0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ    0
      บัตรเสีย    จำนวน      0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ    0
      ผลรวม    จำนวน      318,956,747  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  100
      
วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
มติที่ประชุม   อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 
รวมทั้งให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย ดังมีรายละเอียดและคะแนนเสียง ดังนี้
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    บำเหน็จคณะกรรมการ      จำนวนไม่เกิน  2,700,000    บาท/ปี
    เบี้ยประชุมกรรมการ      จำนวน       22,000    บาท/คน/ครั้งการประชุม
    ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
    ประธานกรรมการตรวจสอบ    จำนวน      130,000    บาท/ไตรมาส
    กรรมการตรวจสอบ       จำนวน      100,000    บาท/คน/ไตรมาส
          ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
          ประธานกรรมการบริหาร       จำนวน          14,000    
บาท/ครั้งการประชุม
          กรรมการบริหาร          จำนวน        14,000    
บาท/คน/ครั้งการประชุม
          ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
          คณะ                                ประธาน     
  กรรมการ/อนุกรรมการ
          อนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน       17,000 บาท/ครั้ง   12,000 
บาท/คน/ครั้ง
          อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี           17,000 บาท/ครั้ง   12,000 
บาท/คน/ครั้ง
          อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง           17,000 บาท/ครั้ง   12,000 
บาท/คน/ครั้ง
          อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 17,000 บาท/ครั้ง   12,000 บาท/คน/ครั้ง
         ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 
และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ มีอัตราเท่ากับปี 2563 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรบำเหน็จ
      เห็นด้วย    จำนวน      318,956,747  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  100
      ไม่เห็นด้วย  จำนวน         0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ    0
      งดออกเสียง  จำนวน               0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ    0
      บัตรเสีย    จำนวน      0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ    0
      ผลรวม    จำนวน      318,956,747  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  100
   วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564
       มติที่ประชุม  อนุมัติให้แต่งตั้ง นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
7098 และ/ หรือนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770 และ/หรือนายกษิติ
เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833 และ/หรือนางนิสากร     ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 จากบริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน
1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสน    แปดหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส
เป็นเงินจำนวน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ทั้งสิ้น 2,660,000 บาท
(สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนน เสียงดังนี้
      เห็นด้วย    จำนวน      318,956,747  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  100
      ไม่เห็นด้วย  จำนวน         0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ    0
      งดออกเสียง  จำนวน         0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ    0
      บัตรเสีย    จำนวน      0  เสียง      คิดเป็นร้อยละ    0
      ผลรวม    จำนวน      318,956,747  เสียง      คิดเป็นร้อยละ  100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

              ขอแสดงความนับถือ
   บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 สุเมตตา จิตต์ศิริผล
    (นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)
                    เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้