รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2564 08:52:00
หัวข้อข่าว
การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ (TU-PF)
หลักทรัพย์
TU-PF
แหล่งข่าว
TU-PF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 01 เม.ย. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม        : 16 เม.ย. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 เม.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - 1.  รายงานการจัดการกองทุนในเรื่องสำคัญ และแนวทางในการจัดการกองทุนในอนาคต
2.  รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำปี 2563
3.  รายงานงบการเงินประจำรอบปีบัญชีของกองทุน ประจำปี 2563
4.  รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีกองทุนประจำปี 2564
หมายเหตุ                      :
1.  เนื่องจากเป็นการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยทราบ 
จึงจัดส่งข้อมูลเพื่อรับทราบในรูปแบบหนังสือแทนการจัดประชุม AGM
2.  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 11 
พฤษภาคม 2564 โดยนำส่งมาที่ thuobamwealthservice@uobgroup.com
ทั้งนี้บริษัทจัดการจะสรุปประเด็นสำคัญและเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้