รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2564 07:58:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
หลักทรัพย์
KTC
แหล่งข่าว
KTC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      


ลาออก                       
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Finance & 
Accounting
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : ปรานี
นามสกุล                       : รัตคาม
วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง               : 31 มี.ค. 2564
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Finance & 
Accounting
คำนำหน้าชื่อ                     : นาง
ชื่อ                         : รจนา
นามสกุล                       : อุษยาพร
วันที่แต่งตั้ง                     : 01 เม.ย. 2564
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายบูชา ศิริชุมแสง
ตำแหน่ง                       : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Office of President &
 CEO และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้