รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2564 08:40:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ TRITN-W3
หลักทรัพย์
TRITN
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 
(TRITN-W3)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 07 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 28 พ.ค. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 28 พ.ค. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 05 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 28 พ.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 06 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 27 พ.ค. 2564
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 29 พ.ค. 2564
______________________________________________________________________