รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 มี.ค. 2564 17:48:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ CGH
หลักทรัพย์
CGH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ CGH
ชื่อบริษัท                      : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH)
จำนวนหุ้นเดิม (หุ้น)                  : 4,336,923,080
จำนวนหุ้นใหม่ (หุ้น)                  : 4,005,544,880
วันที่มีผล                      : 31 มี.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
- การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน จำนวน 331,378,200 หุ้น
______________________________________________________________________