รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 มี.ค. 2564 17:45:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ CGD
หลักทรัพย์
CGD
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ CGD
ชื่อบริษัท                      : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
(CGD)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 0.61
วันที่มีผล                      : 01 เม.ย. 2564
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น
______________________________________________________________________