รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มี.ค. 2564 17:42:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ TRITN-W3
หลักทรัพย์
TRITN
แหล่งข่าว
TRITN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 26 มี.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TRITN-W3
วันใช้สิทธิ                      : 28 พ.ค. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 07 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 28 พ.ค. 2564
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 05 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 28 พ.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 06 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 27 พ.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.24993
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.00027
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 29 พ.ค. 2564
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
https://www.triton.co.th/th/investor-relations/shareholder-information/
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บุคคลที่ติดต่อ : คุณพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์
            : คุณอรุณ แช่มโชติ
เบอร์ติดต่อ   : 02-553-5000 ต่อ 333, 331
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล
ตำแหน่ง                       : ประธานกรรมการบริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้