รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มี.ค. 2564 07:46:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
TVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่  ทวว.006/2564
                    
          วันที่ 26 มีนาคม 2564

เรื่อง  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        ตามที่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ใน วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด 
(มหาชน) เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร นั้น
        บริษัทขอแจ้งว่า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่
http://www.thaivivat.co.th/th/investor_meeting.php


    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


               ขอแสดงความนับถือ
              (นางสุณีย์ ธีราวิทยางกูร)
            กรรมการและเลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้