รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มี.ค. 2564 17:14:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ รายงานประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่คณะกรรมการบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา  14.00 น. ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ
เลขที่ 981  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร นั้น
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น 
บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2563 (ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ) ไว้บนเว็บไซค์ของบริษัทที่ www.bsbm.co.th แล้วตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้