รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มี.ค. 2564 08:16:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ HPT-W1
หลักทรัพย์
HPT
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (HPT-W1)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 14 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 04 มิ.ย. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 04 มิ.ย. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 12 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 04 มิ.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 20 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 03 มิ.ย. 2564
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 05 มิ.ย. 2564
______________________________________________________________________