รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 มี.ค. 2564 06:38:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ HPT-W1
หลักทรัพย์
HPT
แหล่งข่าว
HPT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 23 มี.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : HPT-W1
วันใช้สิทธิ                      : 04 มิ.ย. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 14 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 04 มิ.ย. 2564
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 12 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 04 มิ.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 20 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 03 มิ.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.49589
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.00828
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 05 มิ.ย. 2564
วิธีการใช้สิทธิ                     : http://www.homepottery.com
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : คุณวนิดา ศรีกันใจ/คุณโชติมนต์ แววเจริญ
บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 119 หมู่ที่ 15 ถนนลำปาง-ตาก ตำบลสบปราบ อำเภอสบ
ปราบ จังหวัดลำปาง 52170
โทรศัพท์ 089-191 9071
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ
หมายเหตุ                      :
-
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้