รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 มี.ค. 2564 09:09:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจง Trading Alert List (แก้ไข)
หลักทรัพย์
PLANET
แหล่งข่าว
PLANET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจง Trading Alert List              


เรื่อง                        : ชี้แจง Trading Alert List

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัท แพลนเน็ต 
คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) (PLANET)
เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน
บริษัทขอชี้แจงดังนี้

1. บริษัทมีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย 
หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
หรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ :
ไม่มี
2. บริษัททราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหรือไม่ :
ไม่มี
3. สารสนเทศอื่นที่บริษัทต้องการชี้แจง (ถ้ามี)        :
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 
นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และ Mr. Trevor John Thompson ได้ทำรายการขายหุ้นสามัญของบริษัท รวมจำนวน
28,000,000 หุ้น ร้อยละ 11.2 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot)
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ายการดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัท นโยบายการดำเนินธุรกิจ 
โครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และการทำรายการดังกล่าว
ไม่เข้าข่ายการทำคำเสนอซื้อทั้งหมดของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้