รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 มี.ค. 2564 09:08:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot
หลักทรัพย์
PLANET
แหล่งข่าว
PLANET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot
รายละเอียด                     :
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 
บริษัทได้รับแจ้งว่า นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และ Mr. Trevor John Thompson
ได้ทำรายการขายหุ้นสามัญของบริษัท รวมจำนวน 28,000,000 หุ้น ร้อยละ 11.2 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
ผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัท นโยบายการดำเนินธุรกิจ 
โครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และการทำรายการดังกล่าว
ไม่เข้าข่ายการทำคำเสนอซื้อทั้งหมดของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้