รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 มี.ค. 2564 08:35:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของ GL
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : C
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 24 มี.ค. 2564
เหตุผล                       :
 - ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็น เนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยบริษัทจดทะเบียน
   สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ                      :
- หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ 
สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น)
ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้
- ปัจจุบัน GL ยังไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 ได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังคงเครื่องหมาย SP 
หลักทรัพย์ GL ต่อไป
______________________________________________________________________